Доведено позитивний вплив молитви на людський органiзм — Це цікаво — Цікаве про цікаве

Load
Главный редактор Vinnikiplus

Український науковець запатентував результати незвичайного експерименту. Дослiдження проводилося на п’ятнадцяти добровольцях. Кров в обстежених забирали з пальця та вени до читання молитов та пiсля. Неймовiрно, але пiсля першого ж разу, як над пацiєнтом промовили слова молитви, захиснi сили його органiзму значно пiдвищилися!

Детальнiше про дослiдження та його результати розповів сам автор, Михайло Лазорик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапiї Ужгородського нацiонального унiверситету на сторінках газети «Експрес».

— Як виникла iдея дослiдити вплив молитви на людський органiзм?

— Сучасна медицина вимагає чiтких, заснованих на достовiрних
статистичних результатах дослiдження, доказiв для оцiнки явища або процесу. Так, вiдомими є докази впливу молитви на хворих при клiнiчних спостереженнях, обробцi спостережень перебiгу захворювань у вiруючих та невiруючих, за величиною аури пiд час молитви. Але такий пiдхiд для частини науковцiв є непереконливим.

Тож ми поставили за мету вивчити динамiку кiлькiсних та якiсних змiн клiтин капiлярної та венозної кровi у пацiєнтiв пiд дiєю молитов. Зокрема, визначити кiлькiсть лейкоцитiв (Лц), нейтрофiлiв (Н), лiмфоцитiв (Лф), тромбоцитiв (Тр) у лiтрi кровi, показникiв фагоцитозу i цитохiмiчного дослiдження лужної фосфатази нейтрофiлiв у мазку та у лiтрi кровi.

— А хто взяв участь в експериментi?

— Досить проблематичним виявився вiдбiр людей для проведення дослiджень. Спочатку треба було одержати згоду на взяття кровi з пальця та вени до та пiсля молитов, далi вияснити, чи згодиться пацiєнт на читання молитов, i хто буде їх читати.

З тими, хто згодився сам промовляти слова молитви, виявилося все просто. Складнiше було з тими, хто не хотiв цього робити сам. Ми спецiально не зверталися до професiйних священикiв, оскiльки це могло викликати їх незгоду та певнi дiї духовної iєрархiї щодо учасникiв «пiдозрiлих експериментiв». Тому вирiшили, що молитви читатимуть особи, яким пацiєнти довiряли.

Загалом участь в експериментi погодилися взяти 15 дорослих людей. Кров в обстежених забирали з пальця та вени до читання молитов. Пiсля цього обстежуваний або сам читав молитву, або ж це робила стороння особа. Опiсля повторно забиралася кров iз пальця та вени та вивчалися їх показники…

— I якi результати маєте?

— В усiх обстежених пацiєнтiв ми пiсля молитов виявили змiни вивчених
показникiв, — каже Михайло Лазорик. — Але ступiнь та величина змiн були рiзними. Жiнки (5 осiб) реагували на молитву бiльш емоцiйно, тому коливання окремих величин у них були менш стiйкими. У чоловiкiв (10 осiб) були стiйкiшi результати.

— Розкажiть, будь ласка, детально…

— Наприклад, першому пацiєнтовi, котрому було на момент дослiдження 27 рокiв, поставили дiагноз посттравматичний остеомiєлiт правої стегнової кiстки (виражений запальний процес у кiстках ноги) пiсля страшної автокатастрофи, в якiй загинув його брат.

Читати молитву вiн вiдмовився, тому це робила в присутностi хворого iнша людина. Пiсля першої ж молитви iз шiстьох вивчених показникiв венозної кровi п’ять показникiв фагоцитозу (2 — у мазку та 3 — у лiтру кровi) знизилися на 300% i бiльше, а два показники лiтру — на 559% i 600% (майже в 6 разiв).

Простiше кажучи, пiсля молитов у венознiй кровi хворого в 6 разiв зменшилася кiлькiсть клiтин, що фагоцитують (пожирають) бактерiї, а кiлькiсть мiкробiв, якi вони фагоцитували, — у 5,5 раза. Водночас у капiлярнiй кровi кiлькiсть фагоцитованих мiкробiв знизилася лише вдвiчi. Отже, молитви викликали негайнi i достовiрнi змiни вивчених показникiв як капiлярної, так i венозної кровi.

Особливу уваги заслуговує те, що й у капiлярах, i у венi лейкоцити в пацiєнта змiнювалися в одному напрямi: зменшували агресивну дiю фагоцитiв, заспокоювали захиснi сили. Себто, молитва скеровувала перебiг процесу в позитивне русло.

Результати обстеження хворого дали нам пiдставу зарахувати молитву до так званих слабких чинникiв, якi викликають значнi фiзiологiчний i клiнiчний ефекти. Лiкування молитвами в бiльшостi випадкiв призводить до одужання, виправлення якихось матерiальних механiзмiв порушень.

— Що було з хворим далi? Вiн вилiкувався молитвою?

— Над пацiєнтом прочитали 5 молитов, але вiд взяття кровi пiд час 2 — 5 молитов вiн вiдмовився. I через 1,5 року стан хворого полiпшився. Вiн не лiкувався стацiонарно жодного разу. Зауважено й позитивну динамiку рентгенологiчних змiн.

Або iнший приклад. В обстеженого 59-рiчного пацiєнта був остеохондроз хребта та постiнфекцiйний гепатит. Вiн погодився взяти участь в обстеженнi за умови, що сам читатиме комплекс молитов упродовж 5 — 7 хвилин. Пацiєнт був вiруючою людиною i регулярно молився.

Тут уже змiни показникiв були дещо менш вираженими, анiж у першого пацiєнта. Примiром, у венознiй кровi два показники фагоцитозу знизилися пiсля молитви бiльш як у 2 рази, а два показники лужної фосфатази — у 1,5 — 2 рази.

Можливо, на результати дослiдження другого пацiєнта вплинули щоденнi молитви i регулярне вiдвiдування ним богослужiнь. Бо перший хворий є вiруючим, але молитвам придiляє менше уваги. Та що бiльше показникiв кровi змiнюється i що вищий вiдсоток змiн, то вплив молитви є вираженiшим.

Обстеження та аналiз результатiв iнших 13 пацiєнтiв також засвiдчили
позитивнi змiни їхнiх показникiв кровi.

— Чи маєте припущення, яким чином молитва позитивно впливає саме на кров?

— Як вiдомо, кров складається з води, тому на неї передусiм i дiє молитва. Вона робить її структурованою, зовсiм iншою, властивостi її докорiнно змiнюються. Тобто, не виключенi змiни властивостей самих клiтин кровi як результату змiни структури води, яка є складовим компонентом клiтини. До речi, про цей феномен за кордоном навiть знято науковi фiльми…

— А якою мовою пацiєнти читали молитви?

— Українською. Я взагалi вважаю, що молитва — це певний код. I вiн бiльше дiє на людину тодi, коли вона розумiє слова молитви. Нiчого не маю проти церковнослов’янської мови, якою правлять богослужiння у багатьох церквах. Але своїм експериментом ми довели, що молитва саме рiдною мовою має величезну силу.

— Яких висновкiв ви дiйшли пiсля проведеного дослiдження?

— Потужнi змiни в кровi пiсля дiї молитов (не на десятки вiдсоткiв, а в кiлька разiв!) спростовують теорiї атеїстiв i дають неспростовнi докази впливу молитви на органiзм. До слова, запропонований мною спосiб оцiнки дiї молитов на органiзм людини захищений патентом України за №80967.

I ще одне. Монахи та священики, якi багато моляться, живуть довго й виглядають значно молодшими вiд своїх ровесникiв. Ви не замислювалися — чому… Думаю, описанi в Святому Письмi випадки моментального одужання хворих, що їх здiйснили Спаситель, апостоли та пророки, i є свiдченням дiє молитви. Це пiдтверджує великi можливостi людського органiзму, якi слiд не тiльки вивчати, а й широко застосовувати.

Леся Ясинчук

Винники Plus  за матеріалами: expres.ua, фото: straxa-net.pp.ua

Related Post